บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด ร่วมกันบริจาคหน้ากากอนามัย ( ต้านภัยโควิด-19 ) ให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิค-19 ป้องกันมลภาวะทางฝุ่นและกลิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลและบุคลากรการแพทย์ ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประจำวัน ทางบริษัทฯเราขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและภารกิจที่ต้องร่วมดูแลสังคมไทย

บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ซึ่งบริจาคมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

ผ้าสปันบอนด์สามารถนำมาหลอมทำเป็นเม็ด PP Recycle เพื่อลดขยะในวงจรอุปโภคของเรา กลับมาสู่วงจรการผลิตใหม่ลดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม  เพื่อแปรสภาพและนำกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์อีกครั้งทางเราจึงหลอมเศษผ้าแล้วนำกลับมาผลิตใหม่เพื่อส่งให้กับบางอุตสาหกรรมที่เน้นคุณภาพกลาง

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงานการผลิตผ้านอนวูเว่นหรือผ้าไม่ทอ ทางบริษัทฯ มีความยินและให้ความรู้ เพื่อให้น้องๆได้นำไปพัฒนาและศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตและประโยชน์ของผ้านอนวูเว่น